ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นคลาสสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษใดๆ หรือบุคคคลที่ต้องการปรับพื้นฐานของตัวเอง ครูสอนง่ายค่ะ มีความเข้าใจในตัวของผู้เรียน