เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้งาน Classtrat ชั้นเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การใช้งาน Calsstrat ชั้นเรียนออนไลน  ผู้สอนได้รวมรวมวิธีการใช้งานแบบเป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนสามารถทำเองได้อย่างง่าย โดยปฏิบัติตามคู่มือวิธีการใช้งานในเอกสารประกอบการเรียน ผู้สอนหวังเป้นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป