ผู้สอน
นิรมล ช้างโก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอน(สังคม 1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14860

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอน(สังคม 1)