เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) ห้อง เสาร์ - อาทิตย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ศราวุธ ราชมณี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

ชั่วโมงเรียน

เวลา 16.00 - 19.00 น. วันเสาร์

คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไปการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือช่วยจัดสร้าง รูปแบบการนำเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้อง การนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา