งานไฟฟ้ารถยนต์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบแก้ไขข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์