จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

ราตรี เที่ยงจิตต์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

อภิปรายประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 B