จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

อภิปรายประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 B