เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

sec 01 242-101 (2-2557) Introduction to Computer Programming

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อัมรินทร์ ดีมะการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คําอธิบายรายวิชา Course description

แนะนําระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่วนประกอบต่างๆ แนะนําขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในรายวิชานี้ใช้ภาษาซี(C Programming Language) ในการเขียนโปรแกรม ให้รู้จักการสร้างโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม การใช้ตัวแปร การดําเนินการ การแสดง
ข้อความ, ข้อมูล และการรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ โครงสร้างการทํางานแบบเลือกทํา if-else และ switch-case โครงสร้างการทํางานแบบวนซ้ําหรือลูปfor, while, do-while, การใช้งานและสร้างฟังก์ชันในโปรแกรม, การใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน Array, String, และ Structure การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้

โครงร่างรายวิชา Course Outline
1. แนะนําระบบคอมพิวเตอร์Introduction to Computer System
-- คอมพิวเตอร์คืออะไร? – ส่วนประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอร์–ฮาร์ดแวร์--ซอฟต์แวร์- IT
ในปัจจุบัน
2. โปรแกรมภาษาซีพื้นฐาน Basic C program
-- กระบวนการพัฒนาโปรแกรม -- การเขียนโปแกรมภาษาซี-- โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาซี
-- ชนิดข้อมูล และ ตัวแปร -- Input และOutput -- การใช้printf และscanf
3. โครงสร้างควบคุม Flow Control
-- การทํางานแบบทางเลือก(หรือการทํางานแบบมีเงื่อนไข) -- การทํางานแบบวนซ้ํา หรือลูป
-- โครงสร้างควบคุมในภาษาซี if-else, switch-case, for, while และdo-while
4. อาร์เรย์ Array
-- ข้อมูลแบบอาร์เรย์-- การประกาศและการใช้งานข้อมูลแบบอาร์เรย์- อาร์เรย์สองมิติ และ หลาย
มิติ
---- Midterm Exam ----5.ฟังก์ชัน Function
-- การใช้ฟังก์ชันในภาษาซี-- ฟังก์ชันมาตรฐาน– การสร้างฟังก์ชันในโปรแกรม
-- ประเภทของฟังก์ชัน-- การรับและส่งค่าผ่านฟังก์ชัน– ขอบเขตของตัวแปรglobal และlocal
– การรับและส่งผ่านอาร์เรย์ผ่านฟังก์ชัน
6.สตรัคเจอร์ Structure
-- การประกาศและนิยามข้อมูลแบบโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ในภาษาซี
-- การใช้งานข้อมูลแบบสตรัคเจอร์-- การรับและส่งข้อมูลแบบแบบสตรัคเจอร์ผ่านฟังก์ชัน
---- Final Exam ----
การให้คะแนน Scoring คะแนนรวม100%
การเข้าชั้นเรียนและทดสอบในห้องเรียนAttendance and Quiz 10%
Lab (เข้าแล็บ, checkpoint, งานท้ายการทดลอง) 10%
สอบย่อย(pre-final exam) 10%
สอบกลางภาคMidterm exam 40%
สอบปลายภาคFinal exam 30%
การสอบ Examination
การสอบเป็นการสอบข้อเขียน แบบอัตนัย(เติมคําตอบและอธิบาย) ห้ามเอกสารและเครื่องคํานวณทุก
ชนิด

สอบPre-final __เสาร์25 เมษายน 2558 _10.00-11.30 น.________
สอบปลายภาคFinal Exam ___._________________
การตัดเกรด Grading
ตั้งแต่80 ได้ A
75-80 ได้ B+ 70-75 ได้ B
65-70 ได้ C+ 60-65 ได้ C
55-60 ได้ D+ 50-55 ได้ D
ต่ํากว่า50 ได้ E
หนังสืออ่านประกอบการเรียน Textbook

  • คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษาC โดย ไกรศร ตั้งโอภากุล และ กิตินันท์ พลสวัสดิ์ สํานักพิมพ์ไอ

ดีซี(DEV BOOK)
พิมพ์ครั้งที่1, กุมภาพันธ์2554

หนังสืออ่านและทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมภาษาซีทุกเล่ม สามารถหาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
จากบทเรียนได้ และได้ฝึกฝนทําแบบฝึกหัดโปรแกรมหลากหลายรูปแบบ หนังสือภาษาไทยที่ตีพิมพ์หา
ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปและห้องสมุด เช่น
- นิรุธ อํานวยศิลป์ คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี โปรวิชั่น, 2546 (พิมพ์ครั้งที่7 ปกสีม่วง)
- นิรุธ อํานวยศิลป์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี ฉบับสมบูรณ์ Thaidev, 2548 (พิมพ์ครั้งที่3 ปกสี
เหลือง)
- รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ คู่มือเรียนรู้ภาษาซีด้วยตนเอง, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
- อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ คู่มือเรียนภาษาซี โปรวิชั่น, 2547
- สรพงษ์ พันธ์ศิริ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี วังอักษร, 2547
- การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเทกซ์โหมด(ภาษาซี) ฝ่ายตําราวิชาการคอมพิวเตอร์ ซี
เอ็ดยูเคชั่น, 2552
- คะชา ชาญสิลป์ ภาษาซีสําหรับผู้เริ่มต้น, 2548
- พนิดา พานิชกุล การโปรแกรมภาษา, 2549
- ฯลฯ