ม.4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นม.4/1 โรงเรียนปากพูน