เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดเริ่มต้นของชั้นเรียนนี้ คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการความรู้โดยใช้บล็อก" ให้กับนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๑ รหัส ๕๓ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ คน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ซึ่งถือเป็นเฟสแรก และยังคงจะมีการใช้งานชั้นเรียนนี้ใน Classstart.org ต่อไปในภายภาคหน้า