ชั้น ป.1

ผดุงวิทย์ แจ่มประโคน

โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว

คำอธิบายชั้นเรียน

222222222222222222222222