เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ รายวิชาที่สอน คือ การปกครองคณะสงฆ์ไทย จำนวนนักศึกษา ๑๕ รูป/คน