homeชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
personperson_add
ชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

ผู้สอน
venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
149

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ รายวิชาที่สอน คือ การปกครองคณะสงฆ์ไทย จำนวนนักศึกษา ๑๕ รูป/คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)