ชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ รายวิชาที่สอน คือ การปกครองคณะสงฆ์ไทย จำนวนนักศึกษา ๑๕ รูป/คน