เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Hello (วิชาภาษาอังกฤษ ป.2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุฑามาศ แก่นสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏศรีสะเกษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รายวิชาพื้นฐาน 11102 ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์) จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาคำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระการสะกดคำ และประโยคหลักการอ่านออกเสียงในคำและกลุ่มคำการออกเสียงตาม ระดับเสียงสูงต่ำในประโยค ใช้คำ กลุ่มคำ ที่เป็นประโยค และให้ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม จากบทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ใช้ประโยคคำถามและคำตอบที่เป็นบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษและประโยคข้อความที่ใช้แนะนำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ ใช้ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟัง พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่าง ๆ

รหัสตัวชี้วัด

ท1.1ม.1/1

อ1.1ป.2/1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

1.2ป.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

อ1.3นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และการเขียน

2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

อ2.2เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อ3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

อ 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

รวม 15 ตัวชี้วัด