What are you doing ? (วิช่าภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟังคำพูดบุคคลบรรยายรายการทีวีที่ชอบ/ไม่ชอบ อ่านข้อความบรรยาย พูดสนทนาเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่ชอบ รวมทั้งการสนทนาถามตอบกิจกรรมที่ทำในยามว่าง วิเคราะห์จับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังอ่านและดู ตลอดจนสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้