การเรียนรู้การเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน (ภาษาไทย ๑)

จิระนันทร์ ประเวนิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้การเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน