การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน ภาษาไทย๑

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ผ่านปราญช์ชาวบ้าน