การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3