เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3