การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3