การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3