เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-324 Organizational Behavior

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ (เช่น พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ กลุ่มในองค์การ ภาวะผู้นำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร) โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ด้านพฤติกรรมองค์การไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง