การวางแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558