การวางแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558