สาธารณมติและการทำโพล 1/2558

จารุวรรณ ปวราจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต