Languages in Classroom ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการสอนเกี่ยวกับการพูดคำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตและคำแนะนำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่ง คำร้องขอ ภาษาท่าทางและคำแนะนำ