เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Languages in Classroom ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการสอนเกี่ยวกับการพูดคำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตและคำแนะนำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่ง คำร้องขอ ภาษาท่าทางและคำแนะนำ