ม.6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

นักเรียนควรรับผิดชอบและเอาใจใส่ในบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ