เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

นักเรียนควรรับผิดชอบและเอาใจใส่ในบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ