อบรมการเขียนโปรแกรมพีเอลซี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพีเอลซีให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมสาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และใช้งานด้านวิศวกรรมต่อไป