เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อบรมการเขียนโปรแกรมพีเอลซี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพีเอลซีให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมสาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และใช้งานด้านวิศวกรรมต่อไป