ความรู้เบืองต้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นการเก็บภาษีจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ

download แบบแสดงรายการภาษีhttp://www.rd.go.th/publish/6225.0.html