ภาษีสรรพสามิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประเภทสินค้า และ บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต