ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการสอนในเรื่องภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนและแบบฝึกหัดทบทวนการเรียน