เรียนรู้เรื่องแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

คัชรีญา อะทะ

โรงเรียนบ้านปางแก

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด