ห้องเรียนครูตุ้ย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน