วิทยาศาสตร์ ครูปุ๋ย

บุณยวีร์ คงความดี

โรงเรียนบ้านโพซอ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น