เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ครูปุ๋ย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บุณยวีร์ คงความดี

โรงเรียนบ้านโพซอ

ชั้นเรียนนี้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น