อาหารและสารอาหาร

ประทุมรัตน์ จงคูณกลาง

โรงเรียนบ้านบุเขว้า

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6