สังคมศึกษา ม.2

พัชรี แสงทอง

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาสังคมศึกษา