ศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์

บวร เทศารินทร์

ศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์

ความรู้งานในหน้าที่ ความรู้คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา สำหรับครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์