ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

นนท์ธิดา ถนอมทรัพย์

โรงเรียนบ้านเจริญสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

- ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์

- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

- กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์