ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

- ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์

- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

- กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์