ภาษาไทย ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้สอน นางสาวสุดาทิพย์ โนนเทา

นักเรียนมีผมสัมฤทธิ๋ทางการเรียนสูงขึ้น