ภาษาไทย ป.6

สุดาทิพย์ โนนเทา

โรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา)i'

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้สอน นางสาวสุดาทิพย์ โนนเทา

นักเรียนมีผมสัมฤทธิ๋ทางการเรียนสูงขึ้น