สังคม ป.๖

เยาวเรศ ชอบสระน้อย

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

คำอธิบายชั้นเรียน

บอกอธิบายยกตัวอย่าง ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นำแสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีตสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนพัฒนาการของสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้โดยใช้กระบวนการสืบค้นกระบวนการทำงานกลุ่มกระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดเพื่อให้มีความรับผิดชอบรักการค้นคว้ารักท้องถิ่นรักครอบครัว ภูมิใจในความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

. ป.๖/๑, ป.๖/๒

ส๔. ป.๖/๑, ป.๖/๒

. ป.๖/๑, ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔

รวมตัวชี้วัด