คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รัชฎาพร มีอาษา

โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้