ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 4 It's afraid day.

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการสอนในเรื่องภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนและมีวิดีโอประกอบการเรียนการสอน เพื่อความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น