ภาษาไทย

พิสมัย ชูชีพ

โรงเรียนบ้านโป่งคอม

คำอธิบายชั้นเรียน

สอน 2 คน