ชั้นปีที่ ๒ ภาคสมทบ สาขาการศึกษาปฐมวัย

Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวนนักศึกษา ๓๗ คน ภาคสมทบ