homeชั้นปีที่ ๒ ภาคสมทบ สาขาการศึกษาปฐมวัย
person
ชั้นปีที่ ๒ ภาคสมทบ สาขาการศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน
venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นปีที่ ๒ ภาคสมทบ สาขาการศึกษาปฐมวัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
150

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวนนักศึกษา ๓๗ คน ภาคสมทบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)