ครูเนาวรัตน์

เนาวรัตน์ ฤทธิ์บำรุง

โรงเรียนวังวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาภาษาไทย