เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พันธุกรรมน่าเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะของโครโมโซม หน่วยพันธุกรรม สารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง