พันธุกรรมน่าเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะของโครโมโซม หน่วยพันธุกรรม สารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง