เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พิกุล เงินทอง

โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น

ศึกษา วิเคราะห์หน้าที่ และส่วนประกอบของท่อลำเลียงและปากใบของพืช ปัจจัยที่จำเป็น

บางประการต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกของพืช พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิการสัมผัส และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระบบสุริยะ ส่วนประกอบของระบบสุริยะ พลังงานแสงการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดตัวลางของแสงการตกกระทบ การสะท้อนของแสงการหักเห การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การกระจายของแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเกิดดินชนิด และสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม