ม.3/10

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนหญิงเรียนดีมีความรับผิดชอบ  นักเรียนชายเชื่อฟังครู  เป็นเด็กดี