ม.3/10

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนหญิงเรียนดีมีความรับผิดชอบ  นักเรียนชายเชื่อฟังครู  เป็นเด็กดี