คณิตศาสตร์ ป. 5

รุ่งทิพย์ เรือนใจมั่น

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีครูผู้สอนจำนวน 1 คน