คณิตศาสตร์ ป. 5

คำอธิบายชั้นเรียน

มีครูผู้สอนจำนวน 1 คน