ไทย ป.1

พิสมัย ชูชีพ

โรงเรียนบ้านโป่งคอม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน 1 คน