เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียน ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว วรรณวิสา แก้วกลั่น

โรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓ คน เป็นชาย ๘ คน หญิง ๕ คน มีครูประจำชั้น ๑ คน คือ คุณครูวรรณวิสา แก้วกลั่น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะเป็นในลักษณะการเรียนประจำชั้น คือ ครูประจำชั้นจะสอนทุกวิชา ตามตารางสอน-เรียน เป็นรายชั่วโมง และในจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓ คน จะมีจำนวนนักเรียนที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (LD) ทั้งหมด ๕ คน แบ่งเป็นชาย ๔ คน หญิง ๑ คน นักเรียน LD เหล่านี้ จะเรียนกับคุณครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ซึ่งแยกเรียนอีกห้องต่างหาก

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของพืช ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อม พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การเคลื่อนที่ของแสง จากแหล่งกำเนิด การเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง การสะท้อง การหักเหของแสง การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลสุริยะและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การเกิดดินจากหินที่ผุพังผสมซากพืชและสัตว์ ชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น ลักษณะของระบบสุริยะ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม