ชั้นป.1

ฐานิตา วินิจฉัย

โรงเรียนบ้านวังรี

คำอธิบายชั้นเรียน