เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.1

สิริรัตน์ พรมสร

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญกับโลกในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง โดยในรายวิชานี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยว

กับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านงานราชการ ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการคมนาคม

ด้านการแพทย์และสามธารณาสุข ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ เป็นต้น