อนุบาล2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนออกเสียงสระถูกและประสมคำได้ถูกต้อง