อนุบาล2

วิไลพร ศรีทอง

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนออกเสียงสระถูกและประสมคำได้ถูกต้อง