คอมพิวเตอร์ ป.4

นางประเสริฐศรี จิตต์เทศ

โรงเรียนบ้านโคกสูง

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4