เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พลศึกษา ชั้นป.๔

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เยาวเรศ ชอบสระน้อย

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

ศึกษา อธิบายความสำคัญ วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น การยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการสร้างเสริมบุคลิคภาพ วิเคราะห์พฤติกรรมที่เสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อน

วัยอันควร โรคติดต่อสำคัญที่ระบาดในปัจจุบัน ผลและการป้องกันที่เกิดจากการระบาดของโรค ลักษณะและผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติด ทักษะการสื่อสารให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด จำแนกการเคลื่อนไหวการรับแรงใช้แรงและความสมดุลในการเล่นกีฬา กลวิธีการรุกการป้องกันในการเล่นกีฬา กายบริหารประกอบเพลง เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล-ทีม การนำความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้ ใช้ทักษะการวางแผนในการเล่นเกม ปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น การสร้าง ความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและส่วนรวม ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย มีสุขนิสัยที่ดี มีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีและเข้มแข็งเหมาะสมกับวัย มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพตนเองและชุมชนและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย

ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒

พ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒

พ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕

พ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖

พ ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔

พ ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓

รวมตัวชี้วัด ๒๒ ตัวชี้วัด